REGULAMIN

§ I. Regulamin karnetów i opłat

1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich, powyżej 15-go roku życia, które posiadają ważny karnet lub wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami.

2. Osoby z problemami zdrowotnymi zobowiązane są poinformować o nich instruktorkę prowadzącą przed rozpoczęciem zajęć, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. Panie w ciąży są zobowiązane do poinformowania o tym instruktorkę przed przystąpieniem do zajęć i stosowania sie do jego instrukcji.

3. Prowadząca nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie lub zaostrzenie sie schorzeń, chorób lub dolegliwości uczestników zajęć. Ryzyko związane z możliwością powstania urazów ponosi wyłącznie uczestnik zajęć.

4.Karnet na kolejny miesiąc należy wykupić do końca miesiąca na kolejny miesiąc.

5. Studio dokonuje zapisy mailowo lub telefonicznie ale gwarancję uczestnictwa w wybranych przez siebie grupach zapewnia wykupienie karnetu.

6. Karnet jest ważny tylko w przypisanym terminie i nie podlega przedłużeniu. Nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.

7. Osobom, wykupującym karnet w połowie miesiąca oblicza sie cenę karnetu proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca miesiąca kalendarzowego.

8. Istnieje możliwość rezygnacji z karnetu tylko i wyłącznie z przyczyn losowych: poważnych problemów zdrowotnych, operacji, niezaplanowanych pobytów w szpitalu itp. W przypadku rezygnacji z ważnego karnetu „Studio” dokona zwrotu opłaty za karnet, pomniejszonej o koszt zajęć, które odbyły sie do momentu zgłoszenia rezygnacji. Istnieje możliwość przepisania karnetu na kolejny miesiąc kalendarzowy (w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące).

9. Klient, który wykupił karnet otrzymuje od „Studia” Kartę (plastikową). Koszt karty klubowej wynosi 10zł i pobierany jest jednorazowo.

10. W przypadku utraty karty przez Klienta, zobowiązany jest on do poinformowania o tym fakcie Studio. Za wydanie kolejnej karty dla Klienta Studio pobierze opłatę w wysokości 20 PLN.

11. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.

12. W razie nieobecności istnieje możliwość „odrobienia” zajęć do końca bieżącego miesiąca kalendarzowego na innych zajęciach jeśli są na tych zajęciach wolne miejsca.

13. Studio ma prawo rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia zajęć danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym klientów.

 

§ II. Korzystanie z usług Studia

Klient zobowiązany jest:

1. Na zajęcia przychodzić punktualnie i nie wychodzić przed ich zakończeniem. Program zajęć stanowi całość.

2. Do przestrzegania i zachowania czystości oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się.

3. Stosować sie do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń Studia oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez pracowników Studia.

4. Zabierać ze sobą na salę wszystkie wartościowe przedmioty. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, „Studio” nie ponosi odpowiedzialności.

5. Wyciszyć lub wyłączyć telefon przed każdymi zajęciami, tak by nie zakłócać spokoju ćwiczących.

6. Po każdych zajęciach odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.

7.Wchodząc na salę do ćwiczeń zakładać obuwie sportowe zmienne lub ćwiczyć boso (w zależności od rodzaju treningu). Osoby w niezmienionym obuwiu nie będą mogły brać udziału w zajęciach.
8. Do powstrzymania sie od działań mogących zakłócić korzystanie z usług „Studia” przez innych lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia, jak również zniszczenia pomieszczeń „Studia”.

9. Nie spożywania alkoholu oraz niepalenia na terenie „Studia”.

10. Do przestrzegania Regulaminu „Studia”.

 

§ III. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie uwagi, dotyczące pracy „Studia”, jak również propozycje zmian, mogą być składane pisemnie.

2. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wpuszczane na teren „Studia”.

3. Zabrania sie dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych, takich jak: sprzęt audio, system grzewczy, itp.

4. Osoba, która wykupuje karnet lub pojedyncze zajęcia, zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu.

 

Zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach statystycznych i marketingowych.

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 18.07.2002 o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204) wyrażam zgodę na przesyłanie na adres poczty elektronicznej informacji handlowych, dotyczących produktów lub usług „Studia”. („Studio” nie będzie przekazywać Pana/Pani danych osobowych innym osobom i firmom.

Dane, znajdujące sie w bazie klientów „Studia” przetwarzane są wyłącznie do celów promocji produktów lub usług.)

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now